ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ O My God (Terms of Use)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ O My God เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท ปีเตอร์ วิชั่น จำกัด (ในที่นี่ขออนุญาตแทนว่า “บริษัท” หรือ “เรา” )

ข้อตกลงการใช้งาน, นโยบายความเป็นส่วนตัว, นโยบายการอัพโหลด, นโยบายสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และนโยบายและข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างท่าน

กับ O My God (‘ข้อตกลง’) ในการดาวน์โหลดแอพของ O My God และ/หรือ Digital Content ใดๆ และ/หรือการกดปุ่มยอมรับในการดำเนินการใดๆถือว่าท่านยินยอมที่จะผูกพันตาม ข้อกำหนดของข้อตกลงและน่โยบายหากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้ท่านอาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าใช้แอพของ O My God และ/หรือDigital Content ของเราได้ นอกจากนี้ ในการเข้าใช้แอพ หรือ Digital Content ท่านจะต้องปฏิบัติภายใต้แนวทางการใช้หรือข้อกำหนด ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริการ เนื้อหา หรือ ข้อเสนอ แนวทางการใช้และข้อกำหนดต่างๆทั้งหมดจึงถือว่ารวมอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

1. คำนิยาม

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้

“เครดิต” หมายถึง สกุลเงินเสมือนที่ท่านสามารถซื้อได้ หรือ ได้รับเพื่อใช้เข้าถึงเนื้อหาที่ให้บริการ “Digital Content” หมายถึง รูปภาพในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งรวมไปถึงการพิมพ์และ Digital Content อื่นๆ ที่ให้บริการ

“O My God App” หมายถึง บริการสร้างรูปวอลเปเปอร์ในรูปแบบดิจิทัล ทั้งแอพพิเคชั่น เว็บไซต์ ซึ่งท่านสามารถ ทำการซื้อ ดาวน์โหลด (หนึ่งอุปกรณ์หรือมากกว่านั้น เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี/แมค เป็นต้น) และ (2) การจัดการ Digital Content และการตั้งค่าบัญชีของท่าน

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับ Digital Content and Limited License

ก. Digital Content ท่านเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงว่า แอพ O My God เป็นของ บริษัท ปีเตอร์ วิชั่น จำกัด และ Digital Content ที่ให้บ่ริการนั้น เป็นของ O My God หรือเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ บริษัท ปีเตอร์ วิชั่น จำกัด โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ และแอพ O My God และ Digital Content นั้นได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกันกับกฎหมายและสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ข. เงื่อนไขการใช้ Digital Content ในการดาวน์โหลด และ/หรือการใช้ Digital Content ของท่าน บริษัท ได้อนุญาตให้สิทธิท่านอันเป็นสิทธิส่วนบุคคล ที่เพิกถอนได้ แต่ไม่อาจโอนได้ ซึ่งไม่ผูกขาดจำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวแต่จำกัดการใช้ ให้แก่ท่านในการเข้าถึง ชม ดาวน์โหลด และใช้งาน ระบบต่างๆ เช่น Digital Content โดยถือเป็นการใช้งานส่วนบุคคลอันไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ การอนุญาตไม้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ใน Digital Content นั้นๆ ภายใต้ O My God App ท่านสามารถดาวน์โหลด Digital Content ได้ตลอดระยะเว่ล่าการใช้งานที่เรากำหนด

ค. หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทห้ามทำการคัดลอก เผยแพร่ซ้ำ จำหน่าย ให้เช่า ทำสัญญาเช่า โอนถ่าย โอนถ่ายซ้ำ หรือ อนุญาตให้ใช้สิทธิ การใช้ Digital Content ท่านจะต้องไม่ทำการลบเครื่องหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับ Digital Content และท่านห้ามทำการตัดต่อ ดัดแปลง แปลภาษา หรือสร้างผลงานสืบเนื่อง หรือผลงานดัดแปลงูของ Digital Content นั้นๆ ท่านห้ามทำการทำสำเนาหรือผลิตซ้ำ (รวมไปถึงการเบิร์นนิ่ง) Digital Content นั้นๆ หรือดึงข้อมูลใดๆ แม้บางส่วน ซึ่งรวมไปถึงสือกลางทางกายภาพ ความจำ หรืออุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซีดีดีวีดี คอมพิวเตอร์ หรือ ฮาร์ดแวร์อื่นๆ หรือ สื่อกลางอื่นๆ ที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่

ง. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกที่อยู่ภายใต้นโยบาย ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายโอนเครดิตออกไปยังนอกการบริการ ยกเลิกในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีผลใช้เมื่อเริ่มการเป็นสมาชิกในครั้งต่อไปเมื่อมีการแจ้งให้ท่านรับทราบ

3. แอพ O My God

ก. การใช้ แอพ O My God ท่านสามารถใช้ แอพ และซอฟท์แวร์ที่มีการใช้โปรแกรมเหล่านี้

ข. การอัพเดท แอพ O My God เพื่อให้แอพ ของท่านทันสมัยอยู่เสมอ บริษัท อาจมีการนำเสนอการอัพเดตหรืออัพเกรดต่างๆ สำหรับแอพ หากท่านไม่ทำการดำเนินการการอัพเดตตามที่ปรากฏ ท่านอาจจะไม่สามารถรับลักษณะเฉพาะอย่างบางประการจกบริการของเรา การทำงานหรือการแจ้งเตือน หรือท่านอาจสูญเสียลักษณะเฉพาะอย่างบางประการ, การทำงานหรือการแจ้งเตือนของเว็บไซต์และแอพได้

ค. ห้ามมิให้ดำเนินการด้านวิศวกรรมปฏิบัติการแยกส่วนเพื่อลอกเลียนแบบ คอมไพล์ย้อนกลับ ถอดแยก หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไข ดำเนินการด้านวิศีวกรรมการแยกส่วนเพื่อลอกเลียนแบบ คอมไพล์ย้อนกลับผลิตซ้ำ คัดลอก ถอดแยก แอพ O My God หรือทำการลดไฟล์คอมพิวเตอร์เพื่อทำการเก็บ Digital Content ในรูปแบบสื่อที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน หรือนำไปดำเนินการผลงานต่อเนื่อง จาก O My God

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

ก. ข้อจำกัดด้านอายุของผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย

ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อสงวน ในการใช้ O My God ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การได้รับอนุญาตทั้งหมดเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มีการแจ้งอนุญาตอย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นสิทธิสงวนของบริษัท

ค. ระเบียบการส่งออก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก หรือส่งออกซ้ำ ท่านจะต้องไม่ทำการถ่ายโอน สนับสนุน ช่วยเหลือ หรืออนุญาตการถ่ายโอน O My God ไปยังประเทศที่ไม่ได้รับอุนุญาต หรือทำการใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดกฎและข้อปฏิบัตินั้นๆ

5. ความเป็นส่วนตัว

บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการเชื่อมต่อกับการใช้ Service ของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ถูกกำหนดใช้สำหรับแอพ O My God และนำไปใช้กับนโยบายในการใช้ Service ของท่าน ในการใช้ Service หรือการคลิกที่กล่องข้อความยินยอมภายใต้หัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งไม่ได้มีการกำหนดเป็นระยะๆ

6. สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา

แอพ O My God หรือ Digital Content ถือเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยบริษัท และ O My God ได้รับสิทธิใน Digital Content จากเจ้าของลิชสิทธิ์ Digital Content, ซอฟท์แวร์, การออกแบบ, การแปลงโปรแกรม, รหัสคอมพิวเตอร์, ผลิตภัณฑ์, รูปลักษณ์และความรู้สึก และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของ Service ได้รับการคุ้มคร้องภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน รวมไปถึงกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ การจดสิทธิบัตร บรรจุภัณฑ์ และการจดทะเบียนการค้า และยังรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล Digital Content และ Service ทั้งหมด รวมถึง สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนอื่นๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท หรือ บริษัทสาขาย่อยหรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้ได้รับอนุญาตบุคคลที่สาม ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตซ้ำ จำหน่าย ให้เช่า ทำสัญญาเช่า อนุญาต คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่หรือแสดงในที่สาธารณะ ถ่ายโอน ถ่ายทอด ตีพิมพ์ แก้ไข ปรับใช้ หรือเตรียมการในการจัดทำผลงานต่อเนื่องจาก Digital Content ยกเว้นมีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ใดๆ ในการไม่รับการให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้

7.โฆษณา

บริษัทอาจนำเสนอโฆษณาของตนเองหรือโฆษณาของบุคคลที่สามแก่ท่าน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอพ O My God ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

8. การซื้อและการแลกเครดิต

บางส่วนของบริการ มีเนื้อหาที่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าบริการรวมอยู่ด้วย ท่านจะสามารถเข้าถึงเนื้อหานี้ได้โดยการใช้ “เครดิต” ท่านจะได้รับเครดิตเมื่อทำการ “ซื้อ” จากร้านค้า และ/หรือ”ได้รับ” จากโปรโมชันของระบบ ซึ่งจะจำกัดสิทธิ์ในการใช้ต่อผู้ชื้อเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการถ่ายโอน ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิ์ เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์แล้วท่านสามารถนำเครดิตไปใช้บริการได้ในทันที ก. ท่านสามารถใช้เครดิตบน “O My God” เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้เพื่อซื้อเนื้อหา บริษัทฯระยะๆ